Avícola de Galicia. S.A.U. (Avigal)

As actividades de Avícola de Galicia céntranse na obtención e comercialización de produtos cárnicos avícolas e a fabricación de pensos. Para iso dispón de tres centros de produción:

  • Pollo vivo.
  • Matadoiro.
  • Fábrica de pensos.

O obxectivo principal de Avícola de Galicia é realizar estas actividades co compromiso de cumprir os requisitos legais aplicables, así coma calquera outro que a organización subscriba, cos máximos niveis de calidade para asegurar a produción de alimentos seguros, incorporando como valores diferenciados o respecto e coidado do medio ambiente e o benestar animal, a capacidade técnica, a intelixencia, a imaxinación e as solucións innovadoras que lle permitan á empresa situarse na mellor posición do mercado, orientando os seus esforzos á identificación e satisfacción dos requisitos e necesidades dos nosos clientes.

Logros ambientais En 2018 Avigal, como nos últimos anos, conseguiu un consumo responsable de recursos naturais, abastecemento de auga e enerxía; sendo, unha vez máis, por baixo dos índices xerais do sector.

Obxectivos xerais A política de calidade, seguridade alimentaria e medio ambiente forma parte da política global da empresa. Mediante as directrices e métodos definidos no contexto do seu Sistema Integrado de Xestión, Avícola de Galicia pretende alcanzar os seus obxectivos.

A asunción desta política e a responsabilización de todos na súa implantación son requisitos imprescindibles para cumprirmos a nosa misión e alcanzarmos os obxectivos previstos.

Certificacións de calidade

  • IFS: International Food Standards: Sistemas de xestión de seguridade alimentaria.
  • Prego de condicións de Galicia Calidade.
  • Cumprimento dos requisitos dos clientes.

IFS
Galicia Calidade

Certificacións de medio ambiente:

  • UNE-EN ISO 9001:2008. Sistemas de xestión de calidade.
  • UNE-EN ISO 14001:2015. Sistemas de xestión ambiental.
  • UNE-EN ISO 22000:2005. Sistemas de xestión da inocuidade dos alimentos.

Gestión Ambiental

Certificaciones de benestar animal:

  • Welfare Quality

Welfare